ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. ชุดโครงการวิจัย อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๘ โครงการ ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ โครงการ ดำเนินการศึกษา วิจัย และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์และจุลินทรีย์
2. คุณลักษณะและศักยภาพของเอ็นไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสจากจุลินทรีย์ที่คัดเลือกจากป่าพื้นที่ปก ปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก
3. การย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยราที่มีศักยภาพจากระบบนิเวศป่าพื้นที่ปก ปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี
4. การผลิตลิปิดจากจุลินทรีย์ของเชื้อผสมแบบมิกโซโทรฟิคเมื่อใช้ของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร เป็นสารตั้งต้น: การประยุกต์ใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซล
5. ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจาก ระบบนิเวศวิทยาป่า
6. การใช้ประโยชน์จากแมลงกินได้และแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจของป่าชุมชน อ.บ้านฝาง และ อ.มัญจาคีรี ในโครงการ อพ.สธ. จังหวัดขอนแก่น
7. โครงการสำรวจ ทำรหัสต้นไม้ ทำรหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ และจัดทำฐานข้อมูลติดป้ายรหัสต้นไม้
8. โครงการจัดทำฐานทรัพยากรนกในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิจัยสำรวจพบนกจำนวน ๒๐๗ ชนิด พบว่าเป็นนกประจำถิ่นจำนวน ๗๗ ชนิด นกอพยพจำนวน ๑๓๐ ชนิด ซึ่งมีทั้งที่เป็นนก อพยพผ่านและนกอพยพมาอาศัยอยู่ตลอดฤดูกาลอพยพ ปัจจุบันได้จัดทำการสำรวจรวบรวม ข้อมูลและภาพถ่ายเสร็จสิ้น และได้จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ให้ความรู้ ชื่อ “คู่มือดูนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
9. ชุดโครงการวิจัย อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558 จำนวน 18 โครงการ ปี 2559 จำนวน 16 โครงการ ดำเนินการศึกษา วิจัย และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพทั้งพืช สัตว์และจุลินทรีย์ รวมทั้งงานวิจัยด้านการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ในพื้นที่ปกปัก พันธุกรรมทรัพยากรสวนสัตว์อุบลราชธานี และงานวิจัยต่อยอดในพื้นที่ปกปักฯ อื่นๆ
10. ชุดโครงการวิจัย อพ.สธ. ปี 2558 จำนวน 18 โครงการ ปี 2559 จำนวน 16 โครงการ ดำเนิน การศึกษา วิจัย และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพทั้งพืช สัตว์และจุลินทรีย์ รวมทั้งงานวิจัยด้านการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมทรัพยากร สวนสัตว์อุบลราชธานีและงานวิจัยต่อยอดในพื้นที่ปกปักฯ อื่นๆ
11. การใช้ประโยชน์จากแมลงกินได้และแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจของป่าชุมชน อ.บ้านฝาง และ อ.มัญจาคีรี ในโครงการ อพ.สธ. จ.ขอนแก่น